“nie trzymaj w sekrecie … że mumio działa”

Sekret Mumio to historia suplementu, który powstał z miłości do ludzi i natury.

To historia, którą chcemy pisać razem z Tobą!

 

 

Chcemy Cię zachęcić do opisania Twojej osobistej historii, w której Sekret Mumio Ci pomogło.

Dzięki Twojemu doświadczeniu możemy pomóc innym.

 

Zachęcamy Cię do przesyłania Twojej historii drogą e-mail: info@sekretmumio.pl

lub drogą tradycyjną na adres: Sekret Mumio Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 10, 05-083 Borzęcin Duży.

 

 

Każda osoba, która opisze swoją historię związaną ze stosowaniem produktów

z Rodziny Sekret Mumio otrzyma od nas atrakcyjny  30% rabat* na kolejne zakupy w naszym sklepie.

 

 

 

Żeby otrzymać unikalny, jednorazowy kod rabatowy wystarczy że:

 

  • Napiszesz nam – na co i jak długo stosowałeś/łaś konkretny produkt z Rodziny Sekret Mumio i jak to wpłynęło na Twój organizm.

  • Prześlesz nam swoją historię – na adres e-mail: info@sekretmumio.pl lub drogą tradycyjną na adres: Sekret Mumio Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 10, 05-083 Borzęcin Duży – podpisując się przynajmniej imieniem i nazwą miasta/miejscowości z której jesteś.

  • Skontaktujesz się z Nami drogą e-mail: info@sekretmumio.pl lub telefonicznie 601 345 345, aby uzyskać unikalny kod rabatowy.

 

Podziel się z Nami swoją historią!

 

 

 

Twój unikalny kod rabatowy jest ważny przez rok od dnia jego przyznania – do wykorzystania w sklepie online na stronie www.sekretmumio.pl lub bezpośrednio u nas pod nr telefonu 601 345 345. Rabat dotyczy produktów z Rodziny Sekret Mumio. Promocje nie łączą się.

Pozostałe warunki akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA” poniżej w Regulaminie.

 

Regulamin akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako “regulamin“) określa zasady i warunki na jakich odbywa się akcja promocyjna “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA” jest firma Sekret Mumio Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poprzecznej 10, 05-083 Borzęcin Duży (dalej jako “organizator“).

3. Celem akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA” jest zwiększanie wiedzy na temat skuteczności produktów na bazie mumio, pod nazwą własną “Sekret Mumio” (dalej jako “Rodzina Sekret Mumio“) oraz przyznanie uczestnikom, którzy spełnią warunki ninejszego regulaminu, unikalnego kodu rabatowego w wysokości 30% na zakup produktów z Rodziny Sekret Mumio.

4. Uczestnikiem akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA” jest każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która opisze swoją historię związaną ze stosowaniem produktów z Rodziny Sekret Mumio oraz prześle ją na adres e-mail: info@sekretmumio.pl lub na adres korespondencyjny: Sekret Mumio Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 10, 05-083 Borzęcin Duży, po czym otrzyma unikalny kod rabatowy przyznawany przez Organizatora i dokona zakupu z wykorzystaniem niniejszego kodu rabatowego w sklepie internetowym lub bezpośrednio u Organizatora (dalej jako uczestnik“).

5. W ramach trwania akcji Uczestnik może uzyskać unikalny kod rabatowy (dalej jako “kod rabatowy“) w wysokości 30% do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora www.sekretmumio.pl/shop lub bezpośrednio u Organizatora, na kolejny zakup produktów z Rodziny Sekret Mumio.

 

II. Czas trwania akcji Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA”

1. Akcja promocyjna “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA”trwa do 31.12.2022r. Wszelkie informacje o akcji promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Kod rabatowy pryznawany przez Organizatora w ramch akcji promocyjnej jest ważny przez rok licząc od dnia jego przyznania, w sklepie internetowym www.sekretmumio.pl/shop, bądź poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio u Organizatora drogą telefoniczną pod nr 601 345 345.

 

III. Zasady i warunki akcji “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA”

1. Uczestnikiem akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA” jest każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która opisze swoją historię związaną ze stosowaniem produktów z Rodziny Sekret Mumio oraz prześle ją na adres e-mail: info@sekretmumio.pl lub na adres korespondencyjny: Sekret Mumio Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 10, 05-083 Borzęcin Duży, po czym otrzyma unikalny kod rabatowy przyznawany przez Organizatora i dokona zakupu z wykorzystaniem niniejszego kodu rabatowego w sklepie internetowym lub bezpośrednio u Organizatora.

2. W ramach akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA”uczestnik może uzyskać unikalny kod rabatowy w wysokości 30% na kolejny zakup produktów z Rodziny Sekret Mumio, jeśli spełni warunki niniejszego Regulaminu.

3. Aby uzyskać kod rabatowy należy:

a) opisać swoją historię związaną ze stosowaniem produktów z Rodziny Sekret Mumio – na co i jak długo stosował/a konkretny produkt z Rodziny Sekret Mumio i jak to wpłyneło na organizm Uczestnika,

b) przesłać swoją historię do Organizatora drogą e-mail: info@sekretmumio.pl lub drogą tradycyjną na adres: Sekret Mumio Sp. z o.o., ul. Poprzeczna 10, 05-083 Borzęcin Duży – podpisując się przynajmniej imieniem i nazwą miasta/miejscowości z której jest Uczestnik,

c) skontaktować się z Organizatorem drogą e-mail: info@sekretmumio.pl lub telefonicznie 601 345 345, aby uzyskać unikalny kod rabatowy.

4. Uczestnik przesyłając swoją historię związaną ze stosowaniem produktów z Rodziny Sekret Mumio wyraża dobrowolną zgodę na jej publikację na stronie internetowej Organizatora www.sekretmumio.pl, w medziach społecznościowych na oficjalnym profilu Organizatora oraz w innych publikacjach papierowych 
z zastrzeżeniem, że w przypadku publikacji zostanie podane jedynie imię oraz nazwa miejscowości/miasta z którego jest Uczestnik, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Aby wykorzystać kod rabatowy należy podać go przy złożeniu zamówienia na stronie www.sekretmumio.pl wpisując go w pole “Kod kuponu” lub podając go bezpośrednio u Organizatora drogą telefoniczną pod nr 601 345 345. Kod rabatowy ważny jest przez okres roku licząc od dnia jego otrzymania przez Uczestnika.

6. Unikalny kod rabatowy w wysokości 30% może być wykorzystany tylko raz i w ramach jednego zakupu. Kod rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Kod rabatowy przyługuje na produkty z Rodziny Sekret Mumio i może być przyznany jedynie przez Organizatora.

7. Promocja dostępna w ramach akcji promocyjnej “Nie trzymaj w Sekrecie … że MUMIO DZIAŁA” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie przez Organizatora.

8. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami, kodami czy kuponami rabatowymi.

9. Uczestnik ma prawo zgłaszania reklamacji produktów zakupionych w ramach promocji na zasadach ogólnych, określonych w “Regulaminie Sklepu Interentowego Sekret Mumio” Organizatora dostępnym na stronie www.sekretmumio.pl.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

 

IV. Dane osobowe Uczestników

1. Administratorem danych osobowych w postaci imienia, nazwy miasta/miejscowości z której jest uczestnik oraz wszelkich informacji, które poda Uczestnki w przesłanej Organizatorowi historii, jest Sekret Mumio Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poprzeczna 10, 05-083 Borzęcin Duży.

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia akcji promocyjnej, przyznania kodu rabatowego oraz w celu zwiększanie wiedzy na temat skuteczności produktów na bazie mumio, pod nazwą własną “Sekret Mumio”, w oparciu o wyrażoną przez Uczestnika zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Określone wyżej dane mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora www.sekretmumio.pl, w medziach społecznościowych na oficjalnym profilu Organizatora lub w innych publikacjach papierowych.

4. Uczestnik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

f) przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał te dane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres akcji promocyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych, oraz przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi.

6. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: info@sekretmumio.pl wiadomość wycofującą zgodę. W treści wiadomości należy podać swoję imię i nazwisko oraz nazwę miasta/miejscowości z której jest uczestnik. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji promocyjnej oraz utratą prawa do przyznanego kodu rabatowego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wyżej wskazanych danych osobowych uniemożliwi jednak wzięcie udziału w akcji promocyjnej.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.sekretmumio.pl.

2. Wszelkie sprawy sporne związane z akcją promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

 

Regulamin Akcji Mumio Działa